Algemene Voorwaarden

Bij bestelling van om het even welk product bij Steroprint – Robrecht Wijnen – aanvaardt u onderstaande Algemene Voorwaarden.

1
De hierna volgende algemene verkoop- en factuurvoorwaarden zijn steeds van toepassing en gaan voor op de aankoopvoorwaarden van de contractuerende partijen behoudens andersluidende schriftelijke en getekende overeenkomst tussen partijen. Huidige verkoop- en factuurvoorwaarden beheersen vanaf heden de contractuele relatie
tussen partijen. Voor wat er in deze algemene voorwaarden niet voorzien is, is de wet van toepassing.

2
Alle onze facturen zijn contant betaalbaar te Bilzen.

3
Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de particuliere klant op dezelfde wijze verschuldigd.

4
Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekend schrijven en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5
Een eis tot schadevergoeding ingediend door de klant kan nooit het door Steroprint gefactureerde bedrag overschrijden. Dergelijke eis is bovendien niet ontvankelijk indien de niet-levering of slechts gedeeltelijke levering een gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand in het bedrijf, onregelmatige bevoorradingen door toeleveringsbedrijven of derden of andere onvoorziene omstandigheden.

6
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

7
Proefdrukken zijn en blijven steeds eigendom van Steroprint.

8
Steroprint is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van geleverde documenten. De klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor schrijf-, typ-, druk- en andere fouten. De klant is en blijft steeds verantwoordelijk voor de inhoud van opgeleverde producten, ook indien deze door Steroprint zijn opgesteld.